Huisregels Popradar

Welkom in Popradar. Om voor iedereen een veilige omgeving te creëren hebben we een aantal regels opgesteld.

Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten opzichte van andere gasten ongeacht hun afkomst, cultuur, gender, geaardheid, leeftijd of anderszins.

Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna, bij herhaling, volgt verwijdering en ontzegging. Dit geldt ook bij constatering van vernielingen.

Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel op.

Toegangscontrole met legitimatie is mogelijk. Het personeel is gemachtigd je te vragen naar een geldige legitimatie.

Het bezit van wapens en drugs in Popradar wordt niet getolereerd. Bij constatering van overtreding van deze regel wordt de toegang ontzegd.

We verkopen geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel mogen we om legitimatie vragen. Bij overtreding wordt de toegang onmiddellijk ontzegd.

Het is verboden te roken in alle ruimten van Popradar.

Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan. We gaan er van uit dat je Popradar een warm hart toedraagt en je consumpties bij de bar of beheerder bestelt. In Popradar gekochte consumpties mogen in de oefenruimtes worden genuttigd.

Dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd.

Maak je gebruik van een oefenruimte of studio, laat deze dan netjes achter.

Met uitzondering van geleide dieren zijn huisdieren niet toegestaan in Popradar.

Vermijd overlast voor de buren.

Bij overtreding van een of meerdere van deze regels is Popradar gerechtigd je de toegang te ontzeggen zonder restitutie van entree- of reserveringsgeld.

Op diverse plaatsen in het gebouw hangen camera’s. Met het bezoeken van Popradar stem je toe in het maken van opnamen. Deze opnamen dienen ter beveiliging van personen, gebouw en inventaris. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal worden getoond aan derden. Beheer van de opnamen vindt plaats volgens de AVG-richtlijnen.

Popradar is niet aansprakelijk voor schade of verlies van goederen in de opslagruimten, tenzij aangetoond kan worden dat dit met opzet of door bewust roekloosheid door Popradar is veroorzaakt.

De aansprakelijkheid van Popradar wordt onder meer uitgesloten voor:

- schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van (ruimten in of gedeeltes van) Popradar en de door deze derden ingeschakelde personen;

- schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de (beveiligings)medewerkers van Popradar gegeven instructies en van het niet naleven van de huisregels of in het algemeen geldende regels van fatsoen;

- schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Klant.

Bij aangetoond misbruik van uitgeleende of verhuurde (repetitie)middelen kan Popradar de schade verhalen op de gebruiker.

Popradar is geopend van 12:00 uur tot 00.00 uur. Toegang buiten deze tijden is toegang alleen mogelijk na het maken van een afspraak.